banner web

Phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng

1) Xác định giá hợp đồng tư vấn xây dựng
- Theo thời gian thực hiện công việc tư vấn:
Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho các nhà thầu mà công việc của họ liên quan nhiều đến thời gian làm việc trong công trình xây dựng, như mức thù lao chuyên gia...
- Theo tỷ lệ % giá trị công việc được tư vấn:
Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm là hợp đồng mà giá trị hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị công trình hoặc khối lượng công việc. Khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu số tiền bằng tỷ lệ phần trăm được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành.
- Khoán trọn gói về chi phí thực hiện:
Hợp đồng khoán gọn là hợp đồng mà giá trị hợp đồng khó xác định về khối lượng hoặc giá trị hoặc hợp đồng cần thực hiện trong thời gian ngắn.
2) Xác định giá hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt    
Giá hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt được xác định gồm các yếu tố chi phí sau:    
- Các yếu tố chi phí cần thiết cho việc thi công và lắp đặt (vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng...);
- Các chi phí về chuẩn bị công trường, xây dựng nhà tạm phục vụ thi công (nếu cần thiết) của nhà thầu;
- Dự phòng cho phần khối lượng công việc không lường hết và trượt giá trong thời gian thực hiện công việc, công trình xây dựng.
- Lợi nhuận dự tính của nhà thầu, các khoản thuế phải nộp đối với sản phẩm xây dựng theo quy định
3) Xác định giá của hợp đồng tổng thầu
    Giá hợp đồng tổng thầu được xác định gồm các yếu tố chi phí sau:  
- Các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ các công việc của hợp đồng và các chi phí có liên quan đến việc tổ chức, quản lý thực hiện công việc, thực hiện việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm từ  tổng thầu.
- Việc xác định giá của hợp đồng tổng thầu còn tuỳ thuộc vào phương thức lựa chọn nhà thầu và mức độ giao thầu về thiết kế xây dựng công trình.

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status